ئەلپىدا ئۇچۇر تورى > > > 13458– نومۇرلۇق ئۇچۇر

قەشقەر شەھىرىدىن ئۆي–زېمىنلار مۇۋاپىق باھادا سېتىلىدۇ


رايون: يوللانغان ۋاقتى: 2017-1-30 19:56:49 يەنە 7 ئاي كۈچكە ئىگە

ئانا يۇرت ئۆي-مۈلۈكچىلىكى-2017.يىللىق يىڭى تىزىملانغان ئۆيلەر تىزىملىكى

1- قەشقەر شەھەر-ياۋاغ داۋا دوختۇرخانىسى كەينىدىكى قورو-3.قەۋەت-99 كۇۋادىرات-3ياتاق-2 زال مىللىچە ياخشى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

2- قەشقەر شەھەر-ياۋاغ داۋا دوختۇرخانىسى كەينىدىكى قورو-5.قەۋەت-94 كۇۋادىرات-3ياتاق-2 زال مىللىچە ئاددى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

3-قەشقەر شەھەر مەركىزى –مىرەن ئولتۇراق رايۇنى -16.قەۋەت 100 كۇۋادىرات 3 ياتاق-2 زال ئاددى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

4- قەشقەر شەھەر مەركىزى –مىرەن ئولتۇراق رايۇنى -11.قەۋەت 86 كۇۋادىرات 2 ياتاق- 2 زال مىللىچە ئالاھىدە بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

5- قەشقەر شەھەر بۇغدا دوختۇرخانىسى كەينىدىكى 7- ئولتۇراق رايۇنى -6.قەۋەت 79 كۇۋادىرات 2 ياتاق- 2 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

6- قەشقەر شەھەر يىڭى بازار -تاشۋاي ئولتۇراق رايۇنى -3.قەۋەت 83 كۇۋادىرات 2 ياتاق- 2 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


7- قەشقەر شەھەر 5- ئولتۇراق رايۇنى -6.قەۋەت 52 كۇۋادىرات 1 ياتاق

- 1 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


8- قەشقەر شەھەر 8- ئولتۇراق رايۇنى -4.قەۋەت 53 كۇۋادىرات 1 ياتاق

- 1 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


9- قەشقەر شەھەر يىپەك زاۋۇتى ئولتۇراق رايۇنى -3.قەۋەت 62 كۇۋادىرات

2 ياتاق- 1 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


10- قەشقەر شەھەر 24- ئولتۇراق رايۇنى -1.قەۋەت 55 كۇۋادىرات

1 ياتاق- 1 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


11- قەشقەر شەھەر 2- ئولتۇراق رايۇنى -1.قەۋەت 47 كۇۋادىرات

1 ياتاق- 1 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


12- قەشقەر شەھەر كاڭئەن ئولتۇراق رايۇنى -4.قەۋەت 65 كۇۋادىرات

2 ياتاق- 1 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


13- قەشقەر شەھەر 28.ئوتتۇرا-شاڭگىلىلا ئولتۇراق رايۇنى -3.قەۋەت 120 كۇۋادىرات 3 ياتاق- 2 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


14- قەشقەر شەھەر خوڭيى داسا- ئولتۇراق رايۇنى -8.قەۋەت 103 كۇۋادىرات

3 ياتاق- 1 زال ياخشى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ- يۇز تۇرانە


15- قەشقەر شەھەر جىنشىڭيۇەن داسا- ئولتۇراق رايۇنى -6.قەۋەت 137 كۇۋادىرات 3 ياتاق- 2 زال ياخشى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-


16- قەشقەر شەھەر خەيتىيەن جۇڭخۇا مىڭيۇەن - ئولتۇراق رايۇنى –

6.قەۋەت 86 كۇۋادىرات 2 ياتاق- 1 زال

قارا سۇۋاق بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


17- قەشقەر شەھەر لوڭخى داسا- ئولتۇراق رايۇنى -6.قەۋەت 97 كۇۋادىرات 2 ياتاق- 1 زال ياخشى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


18- قەشقەر شەھەر قوياش نۇرى ئولتۇراق رايۇنى -8.قەۋەت 105 كۇۋادىرات

3 ياتاق- 2 زال ياخشى بىزەلگەن

ئوڭ قۇرۇلما- بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


19- قەشقەر شەھەر موچاڭ ئولتۇراق رايۇنى -3.قەۋەت 52 كۇۋادىرات 1 ياتاق- 1 زال ئاددى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


20- قەشقەر شەھەر 10.باشلانغۇچ كەينى- ئولتۇراق رايۇنى -6.قەۋەت

82 كۇۋادىرات 2 ياتاق- 2 زال ئالاھىدە بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

21- قەشقەر شەھەر ھەرەمباغ ئولتۇراق رايۇنى -4.قەۋەت 85 كۇۋادىرات

2 ياتاق- 2 زال بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


22- قەشقەر شەھەر داجۇڭ يولى-شىڭ شىڭ- ئولتۇراق رايۇنى -6.قەۋەت

84 كۇۋادىرات 2 ياتاق- 2 زال ئاددى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

23- قەشقەر شەھەر يىچىڭ گوجى داسا- ئولتۇراق رايۇنى -8.قەۋەت

103 كۇۋادىرات 3 ياتاق- 1 زال ياخشى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

24- قەشقەر شەھەر سەمەن يولى-چارۋا-مال دوختۇرخانىسى ئولتۇراق

رايۇنى -1.قەۋەت 93 كۇۋادىرات 3 ياتاق- 1 زال ياخشى بىزەلگەن بىنا

ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


25- قەشقەر شەھەر دۇڭخۇ كونا- ئولتۇراق رايۇنى -4.قەۋەت 653 كۇۋادىرات

2 ياتاق- 1 زال ئاددى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ- يۇز تۇرانە


26- قەشقەر شەھەر 5- ئولتۇراق رايۇنى -4.قەۋەت 52 كۇۋادىرات 1 ياتاق

- 1 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


27- قەشقەر شەھەر خوڭفۇ داسا- ئولتۇراق رايۇنى -14.قەۋەت 132 كۇۋادىرات 3 ياتاق- 2 زال ياخشى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ- يۇز تۇرانە


28- قەشقەر شەھەر كارۋان داسا- ئولتۇراق رايۇنى -8.قەۋەت 95 كۇۋادىرات

3 ياتاق- 1 زال ئاددىى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ- يۇز تۇرانە


29- قەشقەر شەھەر 6.بىنا كارلىق ئولتۇراق رايۇنى -6.قەۋەت 71 كۇۋادىرات

2 ياتاق- 1 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


30- قەشقەر شەھەر لىنفىڭ ئولتۇراق رايۇنى -6.قەۋەت 80 كۇۋادىرات

2 ياتاق- 2 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


31- قەشقەر شەھەر 2. ئولتۇراق رايۇنى -3.قەۋەت 68 كۇۋادىرات 2 ياتاق

- 1 زال بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ- باھاسى يۇز تۇرانە

32- قەشقەر شەھەر يىچىڭ گوجى داسا- ئولتۇراق رايۇنى -17.قەۋەت

103 كۇۋادىرات 3 ياتاق- 1 زال قارا سۇۋاق

بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

33- قەشقەر شەھەر ئەسكى سار ئەنتەي ئولتۇراق رايۇنى -6.قەۋەت

80 كۇۋادىرات 3 ياتاق- 1 زال ياخشى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

34- قەشقەر شەھەر ئاپتۇبۇس شىركىتى ئولتۇراق رايۇنى -8.قەۋەت

86 كۇۋادىرات 2 ياتاق- 1 زال ياخشى بىزەلگەن

بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


35- قەشقەر شەھەر مەدەنىيەت يولى-مەمۇرى باشقۇرۇش ئولتۇراق رايۇنى -5.قەۋەت 90 كۇۋادىرات 3 ياتاق- 1 زال ياخشى بىزەلگەن بىنا ئۆي

جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

36- قەشقەر شەھەر پاسا جىرلار بىكىتى- ئولتۇراق رايۇنى -17.قەۋەت

98 كۇۋادىرات 3 ياتاق- 1 زال ئاددى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

37- قەشقەر شەھەر 1. ئولتۇراق رايۇنى -3.قەۋەت 47 كۇۋادىرات 1 ياتاق

- 1 زال ئاددى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


38- قەشقەر شەھەر تۈمەن ئالتۇن كۆۋرۈك- ئولتۇراق رايۇنى -1.قەۋەت

90 كۇۋادىرات 3 ياتاق- 1 زال ئاددى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە

39- قەشقەر شەھەر باج ئىدارىسى- ئولتۇراق رايۇنى -5.قەۋەت 110 كۇۋادىرات 3 ياتاق- 2 زال ئاددى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


40- قەشقەر شەھەر توقۇمچىلىق-دافا ئولتۇراق رايۇنى -6.قەۋەت 87 كۇۋادىرات 2 ياتاق- 2 زال ئاددى بىزەلگەن بىنا ئۆي جىددى سىتىلىدۇ-باھاسى يۇز تۇرانە


ئالاقىلەشكۈچى: مۇختەرجان

تـېـلـېـفـــــون: 13899164944-13899171195

QQ/ئـۈندىدار: 13899164944


ئالاقىلەشكەندە، قارشى تەرەپكە مەزكۇر ئۇچۇرنى «ئەلپىدا ئۇچۇر تورى»دا كۆرگەنلىكىڭىزنى ئېيتىڭ.
ئالاقىلەشكۈچى:مۇختەرجان
تـېـلـېـفـــــون:13899164944
كېيىنكىسـى: قەشقەر 1-ئولتۇراق رايونىدىن 48 كىۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ